Правила пользования библиотекой

IЖалпы қағидалар

   1) Құмаш Нұрғалиев атындағы колледждің кітапханасымен қызметімен оқытушылар, күндізгі және сырттай оқу бөлімінің студенттеріне және колледж қызметкерлері қолдана алады .

   2) Оқырмандарға қолдануға кітаптар, журналдар, газеттер және де басқа құжаттар беріледі. Әдебиеттер абонементте және оқу залдарында беріледі.

 • Оқырманға әдебиеттер таңдауда және анықтамалық басылымдарын қолдануда сонымен қатар каталогтармен қолдануда жалпы көмектер көрсетіледі.
 • Кітапханаға оқырмандарына тіркелуіне тұлға куәлігі, студенттік билетті ұсынған жағдайда, және бір 3х4 см көлемінде фотографияның, соның негізінде кітапхана күнделікті оқырман билетін және оқырман формулярын толтырылады.
 • Кітапханаға жазылған кезде оқырман кітапханамен қолдану тәртібімен танысуға қажет және сол орнатылған тәртіптерді оқырман орындауға міндеттілігін формулярда қолын қою керек.
 • Кітапхана жыл сайын оқырмандарды қайта тіркейді. Қайта тіркелгенде оқырман өзіне жазылған барлық әдебиеттерді өткізуге міндетті.
 • Студенттер, оқытушылар демалысқа шыққанда өзіне жазылған барлық әдебиеттерді өткізуге міндетті.
 • Оқу орнанын шыққан жағдайда, оқырман өзіне жазылған барлық әдебиеттерді өткізуге міндетті.

  II. Әдебиеттермен қолдану тәртібі

   1) Бір дана басылымдар, тек оқу залына беріледі.

 2) Оқу залына басқа кітапхана кітаптарымен, журналдармен, газеттермен,  басылым  шығармалардан алынған қиықтармен және т.б. басылым құжаттармен  кіруге рұқсат берілмейді.

   3) Оқу залынан кітаптарды алып шығуға рұқсат берілмейді.

  4) Кітапханамен қолғабыс фондтарынан үйге берілмейді: сирек кездесетін, бағалы басылымдар, энциклопедиялар, анықтамалар, басылымдар.

 IIIОқырман міндеттері

 • Кітапханамен берілген кітаптармен оқырман ұқыпты болу керек.
 • Оқырман кітаптарды алғаннан кейін, оның қүйін тексеру керек және кезекші кітапханашыға кемістіктерін айту керек, ал кері жағдайда кітаптің бұзылуына кейін қолданған оқырман жауапты.
 • Кітап беттерінде мәтінді сызуға және басқа да белгілер қоюға, бүктеуге, парақтарды жұлуға, суреттерді калька арқылы көшірме жасауға және т.б. әрекеттерді жасауға рұқсат берілмейді.
 • Рұқсат берілмейді:

   * оқу залына үстіңгі киіммен кіруге;

   * қатты сөйлеуге;

   * қол қойылмаған кітаптарды алып кетуге;

  * каталогтардан және картотекалардан карточкаларды алуға;

   * қызметтік орындарға және кітаптар сақталу орындарына рұқсатсыз кіруге.

 • Баспаларды жоғалтқан немесе бұзған жағдайда, оқырмандар сол сиякты баспалармен немесе солардың көшірмелерімен (кейбір жағдайларда) ауыстырады немесе кітапханамен танылған бір бағаланған баспалармен, ал ауыстыруға болмаған жағдайда, баспаның негізгі бағасын (10 еселі ) төлейді. Жоғалтылған немесе бұзылған кітаптардың оқушыға ақысын төлеу мерзімін кітапхана меңгерушісімен анықталады.

   6)  Кәмелет жасқа толмаған оқырмандардың кітаптарды жоғалтқан  немесе  бұзған жағдайда, міндетті ата-аналары, немесе олардың орнындағы тұлғалар атқарады.

  7)  Кітапханаға кіргенде оқырман оқырмандар билетін көрсету керек.  

  Оқырмандар билетін жоғалтқан жағдайда — 100 теңге айып төлейді.

Ай сайын кітапханада санитарлық күні өтіледі.

Осы күні кітапхана оқырмандарға қызмет атқармайды.

( Қазақстан Республикасының  ғылым және білім беру Министірлігімен

  № 827  2000 ж. 17 тамызда бекітілген.)

I. Общие положения

 • Право пользования библиотекой колледжа имени Кумаша Нургалиева предоставляется преподавательскому составу, студентам дневного и заочного обучения, сотрудникам  колледжа.
 • Читателю предоставляются в пользование книги, журналы, газеты и другие материалы. Выдача литературы производится в читальном зале и на абонементе.
 • Читателю оказывается всесторонняя помощь в подборе литературы и в приобретении навыков пользования справочными изданиями и каталогами.
 • Запись читателей в библиотеку производится по предъявлению удостоверения личности, студенческого билета, одной фотографии размером 3х4 см, на основании которых библиотека выдаёт постоянный единый читательский билет и заполняется читательский формуляр.
 • При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами пользования библиотекой, и подписать обязательство выполнять эти правила, в читательском формуляре.
 • Библиотека ежегодно проводит перерегистрацию читателей. При перерегистрации читатель обязан сдать всю числящуюся за ним литературу.
 • Студенты, преподаватели перед уходом на каникулы, отпуск обязаны сдать все числящиеся за ними книги.
 • При выбытии из учебного заведения читатели возвращают в библиотеку числящиеся за ними книги и читательские билеты.

 II. Порядок пользования литературой

  1) Издания, имеющиеся в единственном экземпляре, выдаются только в читальный зал.

 2) Не разрешается входить в читальный зал с личными и библиотечными  книгами, журналами, газетами, вырезками из печатных изданий и другими печатными  материалами.

  3) Выносить книги из читального зала запрещено.

  4) Библиотекой не выдаются на дом книги, из подсобных фондов: редкие, ценные издания, энциклопедии, справочники, периодические издания.

 III. Обязанности читателей

 • Читатель обязан бережно обращаться с книгами, предоставленных ему библиотекой.
 • Получив книги, читатель должен проверить её состояние и заявить библиотекарю об имеющихся в ней дефектах, в противном случае ответственность за порчу книги несёт читатель, пользовавшийся ей последним.
 • Не разрешается подчёркивать текст и делать разные пометки на страницах книги, перегибать их, вырывать листы и т.п.
 • Запрещается:

* входить в читальный зал в верхней одежде;

* громко разговаривать;

* выносить книги не расписавшись за них;

* вынимать карточки из каталогов и картотек;

* заходить без разрешения в служебные помещения и книгохранилище.

 • Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, заменяют их такими же изданиями, или их копиями (в отдельных случаях), или изданиями, признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены  возмещают их реальную рыночную стоимость (в 10-кратном размере). Срок взыскания с читателя стоимости утерянных или испорченных книг устанавливается  заведующей библиотеки.
 • За утрату книг и иных материалов из фонда библиотеки или причинение им невосполнимого ущерба несовершеннолетними читателями ответственность несут их родители, или лица, их заменяющие.

7)  При входе в библиотеку читатель должен предъявить библиотекарю читательский билет. За утерю читательского билета — штраф 100 тенге.

Ежемесячно в библиотеке проводится санитарный день.

В этот день библиотека читателей не обслуживает.

(Утверждено приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 17 августа 2000 г. № 827.)