ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ КУМАША НУРГАЛИЕВА

«Тамила плюс»

Оглавление

14 с?уір к?ні 12ОП каз-1 тобы «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытына саяхат?а барды. О?ушылар сыра дайындау технологиясымен танысып, сыра?ндіру цехында ж?не оны ш?лмектерге??ю цехтарында болды. Саяхат ма?саты: ?аза?станда шы?атын?німдермен танысып, оларды пайдалану саясатын?олдау.?йткені?азіргі жастар батыс?німдеріне еліктегіштікпен?арап,?з?німдерімізге к??іл б?лмей кетті. Саяхат барысында 105 жылды? ж?мыс т?жірибесі бар  ЖШС «Тамила плюс» сыра?ндіру зауытыда шы?арылып жат?ан сусындарды??те жо?ары сапалы, таби?и?німдерден дайындалатынын т?сінді.

 

Оставьте заявку и получите консультацию